Blog współtworzony przez kancelarie:

LEXNORD BCC ADWOKACI

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży produktów cyfrowych za pośrednictwem bloga

https://sklep.wupadlosci.com.pl/

obowiązuje od dnia 17.02.2021 r.

Sprzedawcą produktów cyfrowych za pośrednictwem bloga  https://sklep.wupadlosci.com.pl/ jest Agata Bicka-Cenzartowicz, prowadząca działalność gospodarczą BCC Adwokaci Polska Adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz, ul. 1 Maja 47, 20-410 Lublin, NIP 712 309 53 03, .

I. Definicje

 1. Sprzedawca/Przedsiębiorca: Agata Bicka-Cenzartowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BCC Adwokaci Polska Adwokat Agata Bicka-Cenzartowicz w Lublinie (20-410) przy ul. 1 Maja 47, NIP: 7123095303, REGON: 061658060, kontakt:
 2. Blog  – portal internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym https://sklep.wupadlosci.com.pl/ 
 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zamierza zawrzeć lub zawiera Umowę zakupu Produktu za pośrednictwem Bloga.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Produkt – treść cyfrowa (bez nośnika danych) lub usługi świadczone drogą elektroniczną, które można nabyć za pośrednictwem Bloga, jak np. wzór dokumentu, poradnik, kurs online, szkolenie. Produkt ma postać pliku elektronicznego, zapisu wideo lub audio, przeznaczonego do korzystania w sposób dostosowany do przeznaczenia Produktu.
 7. Umowa – umowa o zakup Produktu, zawierana za pośrednictwem Bloga w sposób określony w Regulaminie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin zawiera podstawowe informacje o sposobie i zasadach oraz warunkach korzystania z Bloga, zawierania umów sprzedaży (udzielania licencji) za pośrednictwem Bloga, określa prawa i obowiązki Klienta oraz zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 9. Usługa (usługa świadczona drogą elektroniczną) – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym za pośrednictwem Bloga, środków komunikacji elektronicznej, skypa i innych środków porozumiewania się na odległość, w tym komunikatorów mediów społecznych. Za pośrednictwem Bloga Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, umożliwianie dodawania komentarzy na Blogu, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywania w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Blogu, umożliwienie złożenia zamówienia za pośrednictwem Bloga oraz odpłatne udostępnianie Produktów.
 10. Sklep – portal internetowy na stronie https://sklep.wupadlosci.com.pl/ dający możliwość kupowania i sprzedawania Produktów przez Internet 

II.  Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, a Kupujący może dokonać zakupy tych Produktów za oznaczoną cenę.
 2. Integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą jest Regulamin.
 3. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

III.  Zakup Produktu

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu zgodnie z ofertą dostępną w Sklepie. 
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu Klient powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. Z widoku koszyka Klient powinien kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”. 
 4. Do dokonania zakupu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta: 1) dostęp do Internetu, 2) standardowy system operacyjny, 3) standardowa przeglądarka internetowa oraz 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Dokonanie zakupu następuje bez zakładania Konta Użytkownika.
 6. Wypełniając formularz zamówienia Klient posługuje się prawdziwymi danymi oraz ponosi odpowiedzialność za posłużenie się nieprawdziwymi danymi.
 7. W trakcie składania zamówienia Klient wyraża zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje utratą przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów.
 8. Po wypełnieniu zamówienia oraz zaznaczeniu obowiązkowych checkboxów Klient przechodzi do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Poprzez kliknięcie w ten przycisk Klient oświadcza, że ma zamiar zawarcia umowy zakupu Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu objętego zamówieniem.
 9. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, blik i płatność kartą.
 10. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa licencyjna na korzystanie z treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu. Warunki licencji określone są w dalszej części Regulaminu.
 11. Po zakupieniu przez Użytkownika Produktu oraz jego opłaceniu do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na dostęp do zakupionego Produktu. Jeżeli Produkt polega na udostępnieniu treści audio lub wideo, treści te zostaną udostępnione bez możliwości ich pobrania.
 12. Ze względów podatkowych możliwość zakupu została ograniczona do podmiotów posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

IV.  Korzystanie z Produktu

 1. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu do odczytywania plików pdf, np. Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). W odniesieniu do treści multimedialnych do ich odtwarzania potrzebna jest dowolna aktualna przeglądarka internetowa.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku zawierającego treść cyfrową lub odtworzyć treści udostępnionych online, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór umowy), Klient ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb, zgodnie z informacjami zawartymi w Produkcie. W ramach umowy zakupu Produktu Sprzedawca dostarcza Kupującemu wyłącznie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego pomocy prawnej w zakresie dostosowania Produktu do własnych potrzeb i nie udziela Kupującemu pomocy prawnej w tym zakresie. Mimo że Produkty dotyczą tematyki prawnej, nie stanowią porady ani innej usługi prawnej oraz nie tworzą relacji klient-prawnik pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą. W celu uzyskania oceny indywidualny sytuacji Kupujący powinien skorzystać z profesjonalnej usługi prawnej.

V. Licencja udzielana na Produkty. Warunki licencji.

W chwili zakupu Produktu Sprzedawca udziela Klientowi na korzystanie z Produktu licencji podstawowej albo licencji do użytku profesjonalnego – w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy zakupie.

Jeżeli Produkt nie przewiduje możliwości wyboru rodzaju licencji, licencja udzielana jest w wersji podstawowej.

Licencja podstawowa przeznaczona jest dla Klientów, którzy zamierzają korzystać z zakupionego Produktu wyłącznie na własny użytek, w tym na użytek prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Licencja  do użytku profesjonalnego skierowana jest do podmiotów, które zamierzają korzystać z Produktu w celach zarobkowych, wykorzystując go jako element swojej usługi.

Z uwagi na różnicę w zakresie omawianych licencji wprowadzona zostaje odmienna cena za udzielenie licencji podstawowej i do użytku profesjonalnego.

Warunki ogólne dotyczące każdej licencji

 1. Licencja zawsze jest licencją niewyłączną.
 2. Licencja nie jest ograniczona terytorialnie.
 3. Licencja jest udzielana odpłatnie, za cenę zakupu Produktu. Wynagrodzenie obejmuje korzystane z każdego pola eksploatacji wymienionego w warunkach licencji podstawowej i profesjonalnej, a korzystanie przez Klienta z innych pól eksploatacji wymaga uzgodnienia dodatkowego wynagrodzenia z Autorami.
 4. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 5. Licencja nie upoważnia Klienta do:
  1. przeniesienia praw z licencji na inne podmioty nieodpłatnie lub odpłatnie,
  2. zezwalania innym podmiotom na korzystanie z Produktów,
  3. upoważniania innych podmiotów do wykonywania praw z licencji,
  4. faktycznego przekazywania innym podmiotom Produktu do korzystania.
 6. W przypadku Produktów stanowiących wzory dokumentów, licencja jest udzielana na czas nieoznaczony, chyba że coś innego wynika z opisu Produktu.
 7. W przypadku Produktów będących treściami audio lub wideo:
  1. licencja jest udzielana na czas oznaczony 365 dni od momentu zakupu, chyba że w opisu Produktu podano inny okres,
  2. licencja udzielana jest dla jednego użytkownika, istnieje możliwość nabycie większej ilości licencji,
  3. Klient zobowiązany jest chronić dane dostępowe do Produktu przed ujawnianiem osobom nieuprawnionym.
 8. Licencja  może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym przez Sprzedawcę w przypadku naruszenia jej zasad, w szczególności jeśli Produkt zakupiony na warunkach licencji podstawowej jest wykorzystywany w zakresie, do jakiego uprawnia licencja profesjonalna.
 9. W każdym razie powstania wątpliwości co do zakresu licencji należy zwrócić się do Sprzedawcy.

Licencja podstawowa (do użytku własnego)

 1. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Klienta z Produktu wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, w celach niezarobkowych.
 2. W odniesieniu do Produktów będących wzorami, licencja obejmuje wyłącznie prawo do wypełnienia wzoru umowy, jego dowolnej zmiany, kopiowania na własny użytek w dowolnej liczbie egzemplarzy, zawierania na podstawie tego wzoru nieograniczonej liczby umów na własny użytek.
 3. W odniesieniu do Produktów będących treściami audio lub wideo, w tym wraz z materiałami dodatkowymi (np. kursy lub szkolenia), licencja obejmuje wyłącznie prawo zapoznawania się z ich treścią na własny użytek (np. przez pracowników Klienta) w każdym czasie, nieograniczoną ilość razy w czasie trwania licencji, o ile co innego nie wynika z opisu produktu. W odniesieniu do tych produktów licencja nie obejmuje uprawnienia do ingerowania w utwór, dokonywania zmian, opracowań, cięcia, przerabiania, skracania, itp. Jeżeli dostęp do Produktu ograniczony jest loginem lub hasłem, Klient zobowiązany jest zadbać o poufność danych dostępowych.
 4. Licencja nie obejmuje w szczególności prawa do: publicznego udostępniania Produktu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do sieci Internet, w tym w ramach mediów społecznościowych, wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Produktu, korzystania z Produktu do celów zarobkowych lub marketingowych, odsprzedaży lub odsprzedaży zmodyfikowanego lub wypełnionego Produktu, udostępniania innym podmiotom, wykorzystywania jako części swojej lub cudzej usługi, udostępniania innym podmiotom do korzystania.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości zakres licencji należy interpretować w taki sposób, aby Klient mógł swobodnie korzystać z zakupionego Produktu do celu, do jakiego Produkt jest przeznaczony. Klient na podstawie tej licencji nie jest uprawniony do korzystania z Produktu w celach zarobkowych, jak np.: świadczenia usług za pomocą Produktu, wykorzystywania jako części swojej lub cudzej usługi odsprzedaży wzoru lub odsprzedaży zmodyfikowanego lub wypełnionego wzoru, udostępniania innym podmiotom.
 6. Sprzedawca udziela Klientowi upoważnienia do wykorzystywania wzorów dokumentów na polach eksploatacji wskazanych w warunkach licencji z pominięciem oznaczenia Sprzedawcy jako twórców Produktu. Nie jest jednak dozwolone oznaczanie wzoru umowy autorstwem innej osoby, w szczególności autorstwem osoby dokonującej dozwolonej w warunkach licencji adaptacji.

Licencja do użytku profesjonalnego

 1. Licencja do użytku profesjonalnego obejmuje swoim zakresem wszystkie uprawnienia wynikające z licencji podstawowej, chyba że wyraźnie inaczej zastrzeżono w warunkach licencji lub opisie Produktu.
 2. Licencja do użytku profesjonalnego udzielana jest wyłącznie na wzory dokumentów i nie dotyczy treści audio lub wideo, wraz z materiałami dodatkowymi (np. kursy lub szkolenia), na korzystanie z których udzielana jest wyłącznie licencja podstawowa.
 3. Klient w ramach licencji do użytku profesjonalnego jest uprawniony do wykorzystywania Produktów lub ich opracowań we własnej działalności gospodarczej do obsługi własnych klientów, świadczenia indywidualnych usług związanych z wykorzystaniem Produktu lub wykorzystaniem opracowania Produktu, w dowolnej liczbie egzemplarzy potrzebnych do tego celu. Produkt objęty licencją do użytku profesjonalnego może stanowić element usługi świadczonej na rzecz klienta Usługobiorcy. Produkt nie może być sprzedawany jako wzór – gotowy produkt – chociażby został poddany opracowaniu.
 4. Zakresem licencji nie jest objęte prawo do rozpowszechniania albo wprowadzania do obrotu Produktów lub ich opracowań w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku danych, w szczególności w przestrzeni internetowej jako produktów cyfrowych, w mediach społecznościowych, w wydawnictwach, środkach publicznego przekazu.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakresem licencji do użytku profesjonalnego zalecany jest kontakt ze Sprzedawcą.

VI. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Produktu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

VII. Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego opisanego w punkcie III Regulaminu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię, nazwisko, adres email) przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 4. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługujące Konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Postanowienia niedotyczące Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Usługobiorcy niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumentów, niezależnie od podstawy prawnej tej odpowiedzialności, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia za Produkt, z którego wywodzone są roszczenia, lub kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) zł, jeżeli takiego wynagrodzenia nie ma lub nie da się ustalić. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za normalne i rzeczywiście poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

XI. Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

XII. Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).